۲۲
فروردین
آشنایی با مدارک حرفه ای منابع انسانی
۹:۰۰ ب.ظ - ۷:۰۰ ب.ظ
Online

اگر شما هم این روزها نامهای مختلفی از مدارک حرفه ای بین المللی منابع انسانی مثل SHRM-SCP، SHRM-CP، PHRi، SPHRiو … رو می شنوید...

۰۹
اسفند
وبینار آشنایی با مدارک حرفه ای منابع انسانی
۹:۰۰ ب.ظ - ۸:۰۰ ب.ظ
Online

اگر شما هم این روزها نامهای مختلفی از مدارک حرفه ای بین المللی منابع انسانی مثل SHRM-SCP، SHRM-CP، PHRi، SPHRiو … رو می شنوید...