11
آوریل
آشنایی با مدارک حرفه ای منابع انسانی
ثانیه:دقیقه:ساعت - ثانیه:دقیقه:ساعت
Online

اگر شما هم این روزها نامهای مختلفی از مدارک حرفه ای بین المللی منابع انسانی مثل SHRM-SCP، SHRM-CP، PHRi، SPHRiو …